நிருவாகம்

கல்வி நிலைய நிருவாகம் - 2015


முகாமையாளர்- க.சிவாங்கன்

ஆலோசகர் - சி.தில்லையன்இணைப்பாளர்கள்

மேற்பார்வை இணைப்பாளர் - த.பிரதீபன்
பழைய மாணவ இணைப்பாளர் - செ.சந்திரகுமார்
அலுவலக இணைப்பாளர் - சு.சுமன்
வெளியக இணைப்பாளர் - த.தசாங்கன்

0 comments:

Post a Comment

 
Our Websites : GEOGRAPHY IN TAMIL | TLC-Downloads | TLC-Files
Copyright © 2006-2019. THAVASI LEARNING CITY - All Rights Reserved
Website Design by AKSHAYAN
Proudly powered by Blogger